Vị thuốc chữa bệnh 10

Lá lụa, Mót – Cynometra ramilflora L, Tác dụng của Lá lụa, Mót – Cynometra ramilflora L, thành phần Lá lụa, Mót – Cynometra ramilflora L, cách dùng Lá lụa, Mót – Cynometra ramilflora L, la lua, lalua

Lâm vồ hay Đa bồ đề – Ficus rumphii Blume, Tác dụng của Lâm vồ hay Đa bồ đề – Ficus rumphii Blume, thành phần Lâm vồ hay Đa bồ đề – Ficus rumphii Blume, cách dùng Lâm vồ hay Đa bồ đề – Ficus rumphii Blume, lam vo, lamvo

Lan gấm, thạch tầm – Ludisia discolor, Tác dụng của Lan gấm, thạch tầm – Ludisia discolor, thành phần Lan gấm, thạch tầm – Ludisia discolor, cách dùng Lan gấm, thạch tầm – Ludisia discolor, lan gam, langam

Lá ngón, Ngón vàng, thuốc rút ruột – Gelsemium elegans, Tác dụng của á ngón, Ngón vàng, thuốc rút ruột – Gelsemium elegans, thành phần á ngón, Ngón vàng, thuốc rút ruột – Gelsemium elegans, cách dùng á ngón, Ngón vàng, thuốc rút ruột – Gelsemium elegans, la ngon, langon

Lanh – Linum usitatissimum L, Tác dụng của Lanh – Linum usitatissimum L, thành phần Lanh – Linum usitatissimum L, cách dùng Lanh – Linum usitatissimum L, lanh, lanh

Lan hạc đính- Phaius tankervillae , Tác dụng của Lan hạc đính- Phaius tankervillae , thành phần Lan hạc đính- Phaius tankervillae , cách dùng Lan hạc đính- Phaius tankervillae , lan hac dinh, lanhacdinh

Lan kiếm, Lan thanh ngọc, Ðoản kiếm nâu, – Cymbidium ensifolium , Tác dụng của Lan kiếm, Lan thanh ngọc, Ðoản kiếm nâu, – Cymbidium ensifolium , thành phần Lan kiếm, Lan thanh ngọc, Ðoản kiếm nâu, – Cymbidium ensifolium , cách dùng Lan kiếm, Lan thanh ngọc, Ðoản kiếm nâu, – Cymbidium ensifolium , lan kiem, lankiem

Lan một lá, Lan cờ, thanh thiên quỳ, – Nervilia fordii, Tác dụng của Lan một lá, Lan cờ, thanh thiên quỳ, – Nervilia fordii, thành phần Lan một lá, Lan cờ, thanh thiên quỳ, – Nervilia fordii, cách dùng Lan một lá, Lan cờ, thanh thiên quỳ, – Nervilia fordii, lan mot la, lanmotla

Lau, Dế – Saccharum arundinaceum Retz., Tác dụng của Lau, Dế – Saccharum arundinaceum Retz., thành phần Lau, Dế – Saccharum arundinaceum Retz., cách dùng Lau, Dế – Saccharum arundinaceum Retz., lau, lau

Lẻ bạn, Bạng hoa, Sò huyết – Tradescantia discolor L’Hér, Tác dụng của Lẻ bạn, Bạng hoa, Sò huyết – Tradescantia discolor L’Hér, thành phần Lẻ bạn, Bạng hoa, Sò huyết – Tradescantia discolor L’Hér, cách dùng Lẻ bạn, Bạng hoa, Sò huyết – Tradescantia discolor L’Hér, le ban, leban

Lệ chi hạch, Tác dụng của Lệ chi hạch, thành phần Lệ chi hạch, cách dùng Lệ chi hạch, le chi hach, lechihach

Lệ hạch, Tác dụng của Lệ hạch, thành phần Lệ hạch, cách dùng Lệ hạch, le hach, lehach

Liên kiều, Tác dụng của Liên kiều, thành phần Liên kiều, cách dùng Liên kiều, lien kieu, lienkieu

Linh dương giác, Tác dụng của Linh dương giác, thành phần Linh dương giác, cách dùng Linh dương giác, linh duong giac, linhduonggiac

linkvithuoc

Lô căn, Tác dụng của Lô căn, thành phần Lô căn, cách dùng Lô căn, lo can, locan

Lôc giác giao, Tác dụng của Lôc giác giao, thành phần Lôc giác giao, cách dùng Lôc giác giao, loc giac giao, locgiacgiao

Lộc vừng, Tác dụng của Lộc vừng, thành phần Lộc vừng, cách dùng Lộc vừng, loc vung, locvung

Lô hội, Tác dụng của Lô hội, thành phần Lô hội, cách dùng Lô hội, lo hoi, lohoi

Lôi, Hồng quang – Rhodoleia championi Hook f, Tác dụng của Lôi, Hồng quang – Rhodoleia championi Hook f, thành phần Lôi, Hồng quang – Rhodoleia championi Hook f, cách dùng Lôi, Hồng quang – Rhodoleia championi Hook f, loi, loi

Long đởm thảo, Tác dụng của Long đởm thảo, thành phần Long đởm thảo, cách dùng Long đởm thảo, long dom thao, longdomthao

Long não, Tác dụng của Long não, thành phần Long não, cách dùng Long não, long nao, longnao

Long nhãn nhục, Tác dụng của Long nhãn nhục, thành phần Long nhãn nhục, cách dùng Long nhãn nhục, long nhan nhuc, longnhannhuc

Lòng trứng, hồ tiêu núi, Cây gân trâu – Lindera glauca , Tác dụng của Lòng trứng, hồ tiêu núi, Cây gân trâu – Lindera glauca , thành phần Lòng trứng, hồ tiêu núi, Cây gân trâu – Lindera glauca , cách dùng Lòng trứng, hồ tiêu núi, Cây gân trâu – Lindera glauca , long trung, longtrung

Long tu, Lan hoàng thảo long tu – Dendrobium primulinum Lindl, Tác dụng của Long tu, Lan hoàng thảo long tu – Dendrobium primulinum Lindl, thành phần Long tu, Lan hoàng thảo long tu – Dendrobium primulinum Lindl, cách dùng Long tu, Lan hoàng thảo long tu – Dendrobium primulinum Lindl, long tu, longtu

Lúa – Oryza sativa L, Tác dụng của Lúa – Oryza sativa L, thành phần Lúa – Oryza sativa L, cách dùng Lúa – Oryza sativa L, lua, lua

Lúa mạch, Tác dụng của Lúa mạch, thành phần Lúa mạch, cách dùng Lúa mạch, lua mach, luamach

Lúa mì, Tác dụng của Lúa mì, thành phần Lúa mì, cách dùng Lúa mì, lua mi, luami

Lức, lức cây, Sài hồ nam, Nam sài hồ – Pluchea pteropoda Hemsl, Tác dụng của Lức, lức cây, Sài hồ nam, Nam sài hồ – Pluchea pteropoda Hemsl, thành phần Lức, lức cây, Sài hồ nam, Nam sài hồ – Pluchea pteropoda Hemsl, cách dùng Lức, lức cây, Sài hồ nam, Nam sài hồ – Pluchea pteropoda Hemsl, luc, luc

Lục lạc, Sục sạc, Muồng phân hay Muồng lá tròn – Crotalaria pallida Aiton, Tác dụng của Lục lạc, Sục sạc, Muồng phân hay Muồng lá tròn – Crotalaria pallida Aiton, thành phần Lục lạc, Sục sạc, Muồng phân hay Muồng lá tròn – Crotalaria pallida Aiton, cách dùng Lục lạc, Sục sạc, Muồng phân hay Muồng lá tròn – Crotalaria pallida Aiton, luc lac, luclac

Lựu, Thạch lựu – Punica granatum L, Tác dụng của Lựu, Thạch lựu – Punica granatum L, thành phần Lựu, Thạch lựu – Punica granatum L, cách dùng Lựu, Thạch lựu – Punica granatum L, luu, luu

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn