Vị thuốc chữa bệnh 4

Đại kích, Tác dụng của Đại kích, thành phần Đại kích, cách dùng Đại kích, dai kich, daikich

Đại phúc bì, Tác dụng của Đại phúc bì, thành phần Đại phúc bì, cách dùng Đại phúc bì, dai phuc bi, daiphucbi

Đại táo, Tác dụng của Đại táo, thành phần Đại táo, cách dùng Đại táo, dai tao, daitao

Dâm dương hoắc, Tác dụng của Dâm dương hoắc, thành phần Dâm dương hoắc, cách dùng Dâm dương hoắc, dam duong hoac, damduonghoac

Dạ minh sa, Tác dụng của Dạ minh sa, thành phần Dạ minh sa, cách dùng Dạ minh sa, da minh sa, damingsa

Đan bì, Tác dụng của Đan bì, thành phần Đan bì, cách dùng Đan bì, dan bi, danbi

Ðắng cay, Sẻn gai – Zanthoxylum planispinum Sieb, et Zuce, Tác dụng của Ðắng cay, Sẻn gai – Zanthoxylum planispinum Sieb, et Zuce, thành phần Ðắng cay, Sẻn gai – Zanthoxylum planispinum Sieb, et Zuce, cách dùng Ðắng cay, Sẻn gai – Zanthoxylum planispinum Sieb, et Zuce, dang cay, dangcay

Đẳng sâm, Tác dụng của Đẳng sâm, thành phần Đẳng sâm, cách dùng Đẳng sâm, dang sam, dangsam

Dành dành, Tác dụng của Dành dành, thành phần Dành dành, cách dùng Dành dành, danh danh, danhdanh

Đan sâm, Tác dụng của Đan sâm, thành phần Đan sâm, cách dùng Đan sâm, dan sam, dansam

Ðào lộn hột, Ðiều – Anacardium occidentale L., Tác dụng của Ðào lộn hột, Ðiều – Anacardium occidentale L., thành phần Ðào lộn hột, Ðiều – Anacardium occidentale L., cách dùng Ðào lộn hột, Ðiều – Anacardium occidentale L., dao lon hot, daolohot

Ðào nhân., Tác dụng của Ðào nhân., thành phần Ðào nhân., cách dùng Ðào nhân., dao nhan, daonhan

Ðào tiên – Crescentia cujete L, Tác dụng của Ðào tiên – Crescentia cujete L, thành phần Ðào tiên – Crescentia cujete L, cách dùng Ðào tiên – Crescentia cujete L, dao tien, daotien

Ðậu biển – Ðậu dao biển, Tác dụng của Ðậu biển – Ðậu dao biển, thành phần Ðậu biển – Ðậu dao biển, cách dùng Ðậu biển – Ðậu dao biển, dau bien, daubien

Ðậu chiều, Ðậu săng, Ðậu cọc rào, Tác dụng của Ðậu chiều, Ðậu săng, Ðậu cọc rào, thành phần Ðậu chiều, Ðậu săng, Ðậu cọc rào, cách dùng Ðậu chiều, Ðậu săng, Ðậu cọc rào, dau chieu, dauchieu

Ðậu đen, Tác dụng của Ðậu đen, thành phần Ðậu đen, cách dùng Ðậu đen, dau den, dauden

Ðậu đỏ, Tác dụng của Ðậu đỏ, thành phần Ðậu đỏ, cách dùng Ðậu đỏ, dau do, daudo

Ðậu gạo, Ðậu nho nhe, Ðậu nâu, Tác dụng của Ðậu gạo, Ðậu nho nhe, Ðậu nâu, thành phần Ðậu gạo, Ðậu nho nhe, Ðậu nâu, cách dùng Ðậu gạo, Ðậu nho nhe, Ðậu nâu, dau gao, daugao

Ðậu gió, Tác dụng của Ðậu gió, thành phần Ðậu gió, cách dùng Ðậu gió, dau gio, daugio

Ðậu hà lan, Tác dụng của Ðậu hà lan, thành phần Ðậu hà lan, cách dùng Ðậu hà lan, dau ha lan, dauhalan

Ðầu heo, Móng heo, Trám mao, Tác dụng của Ðầu heo, Móng heo, Trám mao, thành phần Ðầu heo, Móng heo, Trám mao, cách dùng Ðầu heo, Móng heo, Trám mao, dau heo, dauheo

Ðậu ma – Pueraria phaseoloides , Tác dụng của Ðậu ma – Pueraria phaseoloides , thành phần Ðậu ma – Pueraria phaseoloides , cách dùng Ðậu ma – Pueraria phaseoloides , dau ma, dauma

Dầu mè, Dầu lai, Tác dụng của Dầu mè, Dầu lai, thành phần Dầu mè, Dầu lai, cách dùng Dầu mè, Dầu lai, dau me, daume

Ðậu mèo – Mucuna cochinchinensis, Tác dụng của Ðậu mèo – Mucuna cochinchinensis, thành phần Ðậu mèo – Mucuna cochinchinensis, cách dùng Ðậu mèo – Mucuna cochinchinensis, dau meo, daumeo

Ðậu ngự, Ðậu kẻ bạc, Tác dụng của Ðậu ngự, Ðậu kẻ bạc, thành phần Ðậu ngự, Ðậu kẻ bạc, cách dùng Ðậu ngự, Ðậu kẻ bạc, dau ngu, daungu

Ðậu rồng, Ðậu khế, Ðậu vuông, Tác dụng của Ðậu rồng, Ðậu khế, Ðậu vuông, thành phần Ðậu rồng, Ðậu khế, Ðậu vuông, cách dùng Ðậu rồng, Ðậu khế, Ðậu vuông, dau rong, daurong

Dâu rượu, Thanh mai – Myrica esculenta Buch. – Ham. ex D. Don, Tác dụng của Dâu rượu, Thanh mai – Myrica esculenta Buch. – Ham. ex D. Don, thành phần Dâu rượu, Thanh mai – Myrica esculenta Buch. – Ham. ex D. Don, cách dùng Dâu rượu, Thanh mai – Myrica esculenta Buch. – Ham. ex D. Don, dau ruou, dauruou

Dâu tây – Fragaria vesca L, Tác dụng của Dâu tây – Fragaria vesca L, thành phần Dâu tây – Fragaria vesca L, cách dùng Dâu tây – Fragaria vesca L, dau tay, daytay

Ðậu xanh , Tác dụng của Ðậu xanh , thành phần Ðậu xanh , cách dùng Ðậu xanh , dau xanh, dauxanh

Dây đòn gánh, dây đòn kẻ trộm, Tác dụng của Dây đòn gánh, dây đòn kẻ trộm, thành phần Dây đòn gánh, dây đòn kẻ trộm, cách dùng Dây đòn gánh, dây đòn kẻ trộm, day dong anh, daydonganh

Dây ông lão, Tác dụng của Dây ông lão, thành phần Dây ông lão, cách dùng Dây ông lão, day ong lao, dayonglao

Dây quai bị , Tác dụng của Dây quai bị , thành phần Dây quai bị , cách dùng Dây quai bị , day quai bi, dayquaibi

Dây rơm – Tetrastigma erubescens Planch,, Tác dụng của Dây rơm – Tetrastigma erubescens Planch,, thành phần Dây rơm – Tetrastigma erubescens Planch,, cách dùng Dây rơm – Tetrastigma erubescens Planch,, day rom, dayrom

Dây ruột gà, Mộc thông – Clematis chinensis Osbeck, Tác dụng của Dây ruột gà, Mộc thông – Clematis chinensis Osbeck, thành phần Dây ruột gà, Mộc thông – Clematis chinensis Osbeck, cách dùng Dây ruột gà, Mộc thông – Clematis chinensis Osbeck, day ruot ga, dayruotga

Dây vằng trắng, Dây rơm, Sơn mục – Clematis granulata , Tác dụng của Dây vằng trắng, Dây rơm, Sơn mục – Clematis granulata , thành phần Dây vằng trắng, Dây rơm, Sơn mục – Clematis granulata , cách dùng Dây vằng trắng, Dây rơm, Sơn mục – Clematis granulata , day vang trang, dayvangtrang

Dây vú trâu, Dất mèo, Mao quả có đài to , Tác dụng của Dây vú trâu, Dất mèo, Mao quả có đài to , thành phần Dây vú trâu, Dất mèo, Mao quả có đài to , cách dùng Dây vú trâu, Dất mèo, Mao quả có đài to , day vu trau, dayvutrau

Đại du, Tác dụng của Đại du, thành phần Đại du, cách dùng Đại du, dia du, daidu

Địa phụ tử, Tác dụng của Địa phụ tử, thành phần Địa phụ tử, cách dùng Địa phụ tử, dia phu tu, diaphutu

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn